Assegurances

Sol·licita una cita amb un dels nostres gestors i completa la teua tranquil·litat.

Reuneix-te amb un gestor el dia que tries. Ell s’encarregarà de fer una anàlisi completa del teu cas i d’aconsellar-te les assegurances que responguen més bé a les teues necessitats.

Totes aquestes assegurances tenen com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancsabadell.com/bsmediacion.

Sol·licita-la ara

Tots els camps són obligatoris.

Clàusula sobre règim de protecció de dades de caràcter personal i comunicacions comercials per mitjans electrònics.

Li fem saber que les dades personals facilitades a través d’este formulari són necessàries per a tramitar i gestionar la seua sol·licitud i per a la realització i la gestió de les operacions que se’n deriven, per la qual cosa Banco de Sabadell, S.A. (d’ara endavant, banc) queda autoritzat amb la dita finalitat al tractament i el registre de les dades en els fitxers que són responsabilitat del banc. Vosté pot exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se per escrit a la unitat “Drets LOPD” del responsable d’estos, que és el banc, a través del seu domicili social (av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant), o a través de qualsevol de les seues oficines obertes al públic.

Fitxers sobre solvència patrimonial. El banc queda facultat per a consultar fitxers comuns de solvència, crèdit i compliment o incompliment d’obligacions dineràries als efectes d’avaluar la seua solvència econòmica.